Što treba reklamirati?

Reklamirati treba sva oštećenja dostavljene opreme, medija sa aplikacijama ili uređaja, i svaki funkcionalni nedostatak na početku korištenja opreme, aplikacija ili uređaja. Funkcionalnim nedostatkom se smatra nemogućnost korištenja opreme, uređaja ili aplikacija kao što je proizvođač naveo u Uputama za korištenje proizvođača ili dokumentima koji su označeni kao dodaci Uputama za korištenje.

 

Kada treba reklamirati?

Vidljiva vanjska oštećenja paketa, treba reklamirati odmah kuriru tvrtke koja izvršava dostavu prije preuzimanja. Paket ili pošiljka predaje se kurirskoj službi od strane ovlaštenog kontrolora tvrtke Euro komunikacije d.o.o. isključivo i samo u neoštećenom stanju. Vidljiva oštećenja nakon otvaranja paketa i funkcionalne nedostatke treba reklamirati što je prije moguće, u najkraćem razumno mogućem roku, od trenutka prijema opreme ili uređaja. Ako ste naknadno, a unutar Jamstvenog roka, otkrili ili primjetili poremećaj u radu koji je opisan i pokriven u Jamstvenoj izjavi proizvođača ili tvrtke Euro komunikacije d.o.o.

 

Reklamacije neispravnih komponentri od početka korištenja (DOA)

Prilikom preuzimanja opreme kupac je dužan napraviti kvalitativni i kvantitativni prijem robe. U slučaju utvrđenih nedostataka na opremi, odnosno odstupanja od količine opreme navedene u otpremnom dokumentu te eventualnim fizičkim oštećenjima robe, kupac će sačiniti bilješku sa opisom, te jedan primjerak bilješke dostaviti Euro komunikacije d.o.o. u roku od tri radna dana od primitka opreme, na e-mail prodaja@eurokomunikacije.com, ili fax +385 (0)1 77 77 501. Euro komunikacije d.o.o. će zamijeniti opremu s nedostatkom osim ako je nedostatak nastao krivnjom kupca. O skrivenim nedostacima robe Naručitelj je dužan obavijestiti Euro komunikacije d.o.o. bez odgađanja.

 

Kako predati zahtjev za reklamaciju?

Zahtjev za reklamaciju opreme ili uređaja kupljenih od tvrtke Euro komunikacije d.o.o. podnosi se isključivo pismenim putem na e-mail prodaja@eurokomunikacije.com, ili fax +385 (0)1 77 77 501. U zahtjevu je potrebno opisati nedostatak funkcionalnosti i referencu u Uputi proizvođača ili dokumentima koji su označeni kao dodaci Uputama za korištenje ili Jamstvenom listu.